วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550

การตัดภาพในโปรแกรม Photoshop

การตัดภาพในโปรแกรม Photoshopนั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธี โดยวิธีที่นักเรียนทราบไปแล้วคือ Marquee ในการตัดภาพ ดังนั้นวิธีตัดภาพด้วยเครื่องมืออื่นๆ จะเน้นที่การสร้าง Selection แบบต่างๆ
1. การตัดภาพด้วย Magic Wand Tool
เครื่องมือนี้จะทำการเลือก Selection โดยการเลือกเอาส่วนที่เป็นสีแลลเดียวกันไว้ด้วยกันเครื่องมือ Magic Wand Toolเลือกวัตถุในภาพที่มีสีเดียวกัน ในขอบเขตเดียวกัน


สามารถทำการเลือกเพิ่มได้ โดยการกด Shift ค้างไว้สามารถตัดภาพ โดยดึงออกโดยใช้ครื่องมือ Move Tool
2. ตัดภาพโดยใช้ Lasso Tool
เครื่องมือนี้นำมาใช้สำหรับในการเลือกพื้นที่ของภาพทีเราต้องการจะนำไปใช้ เครื่องมืออันนี้จะอยู่ในหมวด Lasso เครื่องมือ Polygonal นี้เป็นเครืองมือที่ 2 การใช้งานคล้ายๆ กับ Lasso


ตัวอย่างการใช้งาน
การเลือกส่วนที่เป็นตาของเป็ด
1> ให้เราเปิดภาพเป็ดขึ้นมา ดังภาพ


2> หลังจากนั้นเลือกเครื่องมือ Polygonal Lasso แล้วใช้เครื่องมือคลิกให้รอบส่วนที่เราต้องการ ดังภาพ


3> หลังจากนั้นเราก็สามารถนำส่วนที่เราเลือกไปใช้กับงานที่เราต้องการได้

3. การตัดภาพโดยใช้ Pen Tool
pen tool จะอยู่ในรูปของปากกา

เลือกทำการปรับเปลี่ยนลักษณะเป็น Path


ทำการวาดเส้นรอบวัตถุที่จะทำการเลือกตัด จนได้เป็นเส้นปิดกด Ctrl + Enter เพื่อสร้าง Selection และใช้ Move Tool ในการตัดเลื่อนวัตถุ
http://gotoknow.org/blog/com301/104146